ASSET ALLOCATION CALCULATOR


Introducció

El programa implementa la teoria de Harry Markowitz sobre optimització de carteres. La finalitat es realitzar una gestió d'actius basades en risc i rendibilitat considerant que el model de comportament dels preus segueix un procés de Wiener generalitzat. El concepte clau es el de frontera eficient. Si realitzem una gràfica risc-renbilitat de totes les carteres possibles s'observa que la vora superior es una corba creixent anomenada frontera eficient. Les carteres que es troben sobre la corba son les carteres óptimes degut a que tenen rendibilitat màxima fixat el risc o risc mínim fixada la rendibilitat. La determinació de la frontera eficient passa per resoldre un problema de programació quadràtica.
La implementació actual te una orientació tècnica. Aixó vol dir que cal especificar tots els paràmetres que determinen el problema i que es poden consultar tots els passos realitzats fins arribar al resultat proporcionat. Per qualsevol dubte o ampliació d'informació no dubtis en posar-te en contacte.


Característiques

Implementació. Per motius histórics, la implementació s'ha realitzat per entorn Windows 95/98/2000/XP. L'aplicació està realitzada en Visual Basic 6. Per l'optimització lineal i quadràtica s'empra la DLL escrita per Csaba Meszaros. La llicencia d'aquest módul impedeix el seu ús en entorns corporatius o amb ànim de lucre.

Multi-idioma. Actualment només hi ha implementat l'idioma català, peró l'aplicació está dissenyada per mostrar els literals en funció del idioma del usuari.

Multi-divisa. Cal especificar la divisa en la que cotitza cada actiu. Aixó suposa mantenir la taula de canvis entre divises. Per defecte, la divisa de referéncia es l'euro. Cal tenir en compte que les valoracions de volatilitat i rendibilitat dels actius en divisa estrangera tenen en compte l'impacte de la fluctuació del canvi de divises.

Bases de dades. L'enllaç amb les bases de dades de mercats, preus i canvis es realitza a través d'ODBC o connexió JET (fitxer MDB). Cal remarcar que el manteniment i actualització de la/es bases de dades es responsabilitat del usuari.

Optimització. Els problemes que permet resoldre son: cartera de risc mínim, cartera de rendiment máxim, cartera de risc mínim fixada la rendibilitat, cartera de rendibilitat máxima fixat el risc, frontera eficient i cartera de mercat (cartera óptima tenint en compte el rendiment dels actius lliure de risc). Els algoritmes emprats per a resoldre aquests problemes son programació lineal i programació quadrática (amb algoritmes tipus punt interior).

Preferéncies de composició. Podem imposar restriccions a la cartera que estem construint. Permet de indicar el mínim i máxim d'inversió desitjada sobre cada actiu (pe. 25% < TEF < 50%). També podem imposar límits sobre grups d'actius (pe. 10% < Banca < 45%). D'aquesta manera es pot limitar la cerca de la cartera óptima al conjunt de carteres que compleixen aquestes condicions.

Resultats. Els resultats proporcionats son els llistats de preus emprats, interpolacions realitzades, log-returns calculats, matriu de covariances, rendiments estimats, frontera eficient i composició de la cartera óptima.


Historia

Els participants d'aquest projecte ens coneixerem durant el mestratge de Matemátiques pels Instruments Financers de la UAB. La idea de realitzar aquest programa va néixer l'estiu del 1999 durant les pràctiques realitzades a Caixa de Catalunya on vàrem realitzar una aplicació similar.

Desenvolupadors. Mª Ángels Serrano Moral (doctora en física per la UB, mestratge en matemátiques pel Instruments Financers per la UAB). Gerard Torrent (llicenciat en matemátiques per la UB, mestratge en matemátiques pel Instruments Financers per la UAB).

Beta-testers. Juan Manel Duran (llicenciat en física per la UB). Antoni Lou (llicenciat en matemátiques per la UB, mestratge en matemátiques pel Instruments Financers per la UAB). César Cebrián (llicenciat en económiques per la UAB, mestratge en matemátiques pel Instruments Financers per la UAB).


Screenshots

ScreenShoot 1
ScreenShoot 2
ScreenShoot 3
 
ScreenShoot 4
ScreenShoot 5
ScreenShoot 6
 
ScreenShoot 7
ScreenShoot 8
ScreenShoot 9
ScreenShoot 10

Download

Pica aquí per descarregar el programa. Descomprimeix els fitxers en un directori temporal i executa SETUP.EXE. Els preus de la base de dades que s'adjunta son de l'estiu del 1999. Tingueu-ho en compte a l'hora d'especificar el periode d'optimització. Si vols construir la teva base de dades has de replicar l'estructura de la base de dades proporcionada per defecte.